Kdy Vám můžeme být užiteční?

 

Geometrický plán

Geometrický plán je podkladem listin, podle kterých se do katastru nemovitostí zapisují veškeré nové právní skutečnosti o pozemcích. Geometrický plán je podkladem pro zápis změn do katastru nemovitostí a jeho platnost není omezena. K omezení dojde pouze v případě, že na dotčených parcelách dojde ke změně, která způsobí nesoulad mezi údaji uvedenými v katastru nemovitostí a mezi dosavadním stavem uvedeným ve výkazu výměr geometrického plánu. Geometrický plán vždy vzniká na základě geodetické činnosti v terénu, pokud zde dojde ke změně, kterou je nutné zanést do katastru nemovitostí.

Jako doklad pro:

Hypotéka

Pokud žádáte o hypoteční úvěr na rozestavěnou budovu je třeba doložit geometrický plán, stavební povolení a čestné prohlášení vlastníka. Geometrický plán lze vyhotovit až ve fázi, kdy je zřetelné první nadzemní podlaží rozestavěného objektu. Geometrický plán nelze vyhotovit pouze na základě projektové dokumentace.

Vyznačení budovy

Do katastru nemovitostí lze zapsat jen stavbu která je budovou (je základem pevně spojena se zemí, má obvodové zdivo a je zastřešená). Její užívání a existence je potvrzena kolaudačním rozhodnutím.

Geometrický plán se vyhotovuje na již dokončené stavby (je zajištěna neměnnost půdorysu budovy). Za dokončenou stavbu nemusíme považovat pouze novostavbu čí stavbu zapsanou v době jejího vzniku, ale i na stávající objekty ke kterým došlo k přístavbě. To znamená změnil se původní půdorys budovy. Na katastrálním úřadu kromě geometrického plánu budete dokládat kolaudační rozhodnutí, případně přidělení čísla popisného nebo evidenčního.

Rozdělení pozemku

K rozdělení pozemku může dojít tehdy, pokud se vlastník dotčené parcely zapsané v katastru nemovitostí rozhodne určitou část odprodat či darovat. V tomto případě je nutný ke vkladu na katastr nemovitostí geometrický plán, souhlasné vyjádření stavebního úřadu, kupní či darovací smlouva a případně další listiny dle situace.  

Rozdělení budovy

Pokud se vlastník budovy zapsaný v katastru nemovitostí rozhodne část budovy odprodat či darovat nesmí zapomenout na skutečnost, že každá dělená část budovy musí mít samostatný vchod a umožněn přístup k tomuto vchodu. Pokud je vchod do budovy přes soukromý pozemku, jehož není vlastník je třeba zřídit věcné břemeno např. chůze a jízdy viz. geometrický plán pro vyznačení věcného břemene. 

Vyznačení věcného břemene

Věcné břemeno je ve své podstatě omezením vlastnických práv na nemovité věci ve prospěch jiného, které musí být vždy smluvně ošetřeny. Věcné břemeno je vhodné zřídit až v případě, kdy danou věc nelze řešit odkoupením  případně nájemní smlouvou. Věcné břemeno se zpravidla zřizuje např. zástavní právo, právo doživotního bydlení, právo chůze a jízdy (z důvodu přístupu na pozemek), na inženýrské sítě ( aby v případě havárie byla možná oprava), předkupní právo. Vyhotovený geometrický plán vyjadřuje přesný rozsah věcného břemene na dotčených parcelách.

Pokud neuvažujete o zřízení věcného břemene je dobré o této skutečnosti být informován, pokud kupujete nemovitost. Předejdete tím pozdějším komplikacím či těžko řešitelným situacím v budoucnosti. A kde tuto informaci můžete získat? Jsou dvě možnosti. Na portálu ČÚZK si najdete parcelu o kterou máte potenciální zájem a ve výpisu listu vlastnictví je odstavec "Omezení vlastnických práv". Tato informace je však pouze informativní a není závazná pro případná další jednání. Proto druhá varianta je nechat si udělat ověřený výpis listu vlastnictví na katastrálním úřadě.

 

Důležité odkazy

Informace nutné pro vyhotovení geometrického plánu

Parcelní číslo a název katastrálního území - slouží jako podklad geodetovi pro vyhotovení geometrického plánu. Tyto informace lze získat na stránkách ČÚZK  (Český úřad zeměměřický a katastrální):

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Formuláře pro podání na katastru nemovitostí

Zde naleznete odkazy na stažení potřebných formulářů ke vkladu, záznamu a poznámce na katastru nemovitostí. Jejich stažení je bezplatné a jsou umístěny na stránkách ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální):

https://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-FORMULARE

 

Kontakt

Soňa Růžičková
Intecom GEO s.r.o.
Interbrigadistů 87/2
Přerov 75002

728 723 572

Hledáte firmu z oblasti geodézie, která Vám nabídne profesionalitu, kvalitu a dlouholeté zkušenosti v oboru?          Pak jsme tu pro Vás!

Svoji činnost zakládáme především na osobním a individuálním přístupu, ale také na příznivých cenách.

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode